Regulamin szkoły

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) obowiązuje od dnia: 25.02.2019 r.
 2. Szkoła ATUT school (dalej: Szkoła) prowadzi nauczanie języków obcych w formie  grupowych kursów językowych lub kursów indywidualnych. Nauczanie odbywa się w ramach prowadzonych przez Szkołę zajęć (dalej: Zajęcia).
 3. Zajęcia odbywają się w oddziałach Szkoły w Legnicy przy ul. Oś Kartuska 2 lub przy ul. Piastowskiej 43 lok. 2 lub Lubinie przy ul. Odrodzenia 15.
 4. W Zajęciach mogą brać udział kursanci, którzy zawarli ze Szkołą umowę o uczestnictwo w kursie językowym (dalej: Kursanci). W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich, w Zajęciach mogą brać udział kursanci nieletni (dalej: Kursanci Nieletni), w imieniu których umowę ze Szkołą o uczestnictwo Kursanta Nieletniego w kursie językowym zawarł ich opiekun prawny (dalej: Opiekun).
 5. Kursanci lub/i Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z treścią Regulaminu. W przypadku Zajęć prowadzonych dla osób nieletnich Opiekunowie powinni przekazać Kursantom Nieletnim informacje dotyczące zachowania się na terenie budynku Szkoły.
 6. Kursanci zobowiązani są przestrzegać zasad Regulaminu. Opiekunowie odpowiedzialni są za przestrzeganie Regulaminu przez Kursantów Nieletnich.
 7. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo Kursanta Nieletniego tylko podczas Zajęć na terenie sal wykładowych Szkoły.
 8. Za bezpieczeństwo Kursantów Nieletnich w drodze na zajęcia i w drodze powrotnej jak również podczas oczekiwania na Zajęcia odpowiedzialność ponoszą Opiekunowie lub opiekunowie faktyczni.
 9. Szkoła nie zapewnia nadzoru nad Kursantami Nieletnimi przed rozpoczęciem Zajęć. Opiekun lub opiekun faktyczny Kursanta Nieletniego powinien zapewnić Kursantowi Nieletniemu opiekę do momentu rozpoczęcia Zajęć. Opiekun lub opiekun faktyczny Kursanta Nieletniego powinien odebrać Kursanta Nieletniego w chwili zakończenia Zajęć i opuszczenia sali przez Kursanta Nieletniego.
 10. Opiekun zobowiązuje się do pisemnego poinformowania Szkoły przed pierwszymi Zajęciami, w których weźmie udział Kursant Nieletni, o wszelkich problemach zdrowotnych Kursanta Nieletniego, które mogą mieć znaczenie dla uczestnictwa w Zajęciach, w szczególności zaś o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant Nieletni. W przypadku podania informacji o rodzajach produktów spożywczych i innych alergenów, na które uczulony jest Kursant Nieletni, lektorzy w trakcie Zajęć nie będą podawali Kursantom Nieletnim produktów spożywczych i innych alergenów, które mogłyby spowodować reakcję alergiczną.
 11. Kursanci oraz Kursanci Nieletni poruszając się po budynku Szkoły nie mogą podejmować zachowań, które mogłyby narazić ich lub innych Kursantów lub Kursantów Nieletnich na niebezpieczeństwo.
 12. Kursant oraz Kursant Nieletni ma obowiązek przestrzegania przepisów BHP w czasie przebywania na terenie budynku, w którym odbywają Zajęcia prowadzone w ramach kursu. W szczególności Kursanci oraz Kursanci Nieletni nie mogą:
  1. nosić elementów ubioru lub rzeczy osobistych, które mogą zranić innych uczestników kursu,
  2. uczestniczyć w Zajęciach będąc chorymi na choroby zakaźne, którymi inni uczestnicy kursu mogą zarazić się przez samo przebywanie obok osoby chorej,
  3. ustawiać przedmiotów należących do siebie, innych uczestników kursu lub Szkoły w sposób stwarzający zagrożenie dla siebie lub innych uczestników kursu.
 13. Kursanci Nieletni przebywający na terenie szkoły są zobowiązani wykonywać polecenia osób odpowiedzialnych za ich bezpieczeństwo. Opuszczenie przez Kursanta Nieletniego pomieszczenia, w którym odbywają się Zajęcia, podczas trwania Zajęć możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za jego bezpieczeństwo.
 14. Kursant ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez siebie szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu. Opiekun ponosi materialną odpowiedzialność za dokonane przez Kursanta Nieletniego szkody i zniszczenia mienia Szkoły oraz mienia innych uczestników kursu.
 15. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wnoszone przez Kursanta na teren Szkoły.
 16. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i innych środków odurzających. Zabronione jest również przebywanie na terenie Szkoły w stanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 17. Bez pisemnej zgody Szkoły uczestnikom kursu nie wolno nagrywać dźwięku ani obrazu podczas Zajęć.
 18. W przypadku nie przestrzegania zasad Regulaminu lektor lub inny pracownik szkoły może nakazać Kursantowi oraz Kursantowi Nieletniemu opuszczenie Zajęć lub Szkoły. W takim przypadku nienależny jest zwrot opłaty za Zajęcia. W przypadku nakazania opuszczenia Zajęć przez Kursanta Nieletniego, powiadomiony o tym fakcie zostanie Opiekun, który zobowiązany będzie do natychmiastowego odbioru Kursanta Nieletniego z terenu Szkoły.
 19. Nieobecność Kursanta oraz Kursanta Nieletniego na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za kurs. 
 20. Informacje na temat opłat, form płatności, systemu rabatów dostępne są w sekretariacie szkoły.
 21. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia Kursantowi oraz Kursantowi Nieletniemu odpowiednich warunków podczas nauki wybranego języka:
  1. zatrudnienia lektorów z odpowiednimi kwalifikacjami,
  2. realizacji założeń programu nauczania,
  3. realizacji zaplanowanej liczby godzin dydaktycznych dla danej grupy,
  4. przeprowadzenia egzaminu końcowego w formie ustnej i pisemnej,
  5. wystawienia certyfikatów z wynikami egzaminów końcowych oraz ocenami z gramatyki, słownictwa i sprawności językowych.
 22. Podstawą uzyskania certyfikatu jest:
  1. frekwencja na zajęciach – co najmniej 70% (w wyjątkowych sytuacjach – niższa, pod warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego i ustnego),
  2. uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec szkoły, a szczególnie brak zaległości w opłatach za kurs.
 23. Podstawą zakwalifikowania Kursanta oraz Kursanta Nieletniego do odpowiedniej grupy kursowej jest:
  1. test plasujący i/lub rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona na zapisie za kurs,
  2. wynik egzaminu końcowego oraz rekomendacja lektora, w przypadku Kursanta oraz Kursanta Nieletniego kontynuujących naukę.
 24. Dla Kursanta oraz Kursanta Nieletniego, który nie mógł uczestniczyć w trzech kolejnych zajęciach Szkoła zapewnia nieodpłatne indywidualne 40 – minutowe konsultacje. Z oferty tej można skorzystać w wymiarze nie większym niż jeden raz na każde opłacone 30 godzin kursu (40 – minutowych) i jedynie wówczas, gdy Kursant lub Kursant Nieletni nie zalega z opłatami za Zajęcia.
 25. Jeśli Szkoła odwoła Zajęcia, zostaną one odpracowane do zrealizowania pełnego wymiaru godzin kursu.
 26. Kursant oraz Kursant Nieletni ma prawo do zmiany grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody dyrektora Szkoły.
 27. Grupy kursowe standard liczą 5 – 12 osób grupy kursowe VIP liczą 2 – 4 osób .
 28. Szkoła może wprowadzić zmiany w Regulaminie w dowolnym momencie. O zmianie Regulaminu Szkoła poinformuje poprzez udostępnienie go w siedzibie Szkoły.
 29. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.