9 listopada, 2022 · Aktualności

Regulamin konkursu plastycznego „My Teddy Bear – najlepszy przyjaciel”

 §1 Cele konkursu

Celami konkursu są:

1. Kreatywne uczestnictwo w wydarzeniach związanych z obchodami Dnia Pluszowego Misia poprzez wyobraźnię plastyczną.

2. Promowanie obchodów  Dnia Pluszowego Misia.

3. Promowanie wizerunku szkoły ATUT w lokalnym środowisku.

§2 Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu o nazwie „My Teddy Bear – najlepszy przyjaciel” jest Atut School – językowa szkoła przyszłości.

2. Adres organizatora: Atut School, ul. Piastowska 43, 59-220 Legnica.

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat konkursu: Aleksandra Makuszewska, telefon: 784 440 008

§3 Założenia organizacyjne

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat).

2. Nagrody zostaną wręczone w następujących kategoriach: 3-4 latki, 5-6 latki.

3. Udział w konkursie jest bezpłatny.

4. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.

5. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę.

6. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage). Do konkursu dopuszcza się wyłącznie formy plastyczne płaskie.

8. Prace powinny być wykonane na papierze formatu A4.

9. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest obrazem misia jako najlepszego przyjaciela dziecka.

10. Prace w imieniu niepełnoletnich uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni dzieci oraz nauczyciele.

11. Na odwrocie pracy należy umieścić:

  1. Imię i nazwisko, wiek dziecka oraz nazwę przedszkola.
  2. W przypadku wzięcia udziału w konkursie przez dziecko nie uczęszczające do przedszkola: Imię i nazwisko, wiek dziecka, telefon kontaktowy do rodzica.
  3. W przypadku wzięcia udziału w konkursie przez dziecko uczęszczające do innej placówki: Imię i nazwisko autora, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, nazwa placówki oraz telefon kontaktowy do nauczyciela lub placówki.

12. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora prawa własności materiałów, na których prace zostały złożone.

13. Prace nie spełniające powyższych zasad nie wezmą udziału w konkursie.

14. Regulamin konkursu będzie dostępny na stronie www.atutschool.pl

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

§4 Ocena prac konkursowych

1. Prace należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 listopada 2022 r. do godz. 18.00 – osobiście w siedzibie organizatora w godzinach od 12-18 lub za pośrednictwem poczty/przesyłki kurierskiej (decyduje data stempla pocztowego)na adres:

 ATUT school – Jezykowa szkoła przyszłości,

ul. Piastowska 43/2, 59-220 Legnica

z dopiskiem: Konkurs plastyczny „My Teddy Bear – najlepszy przyjaciel”

2. W przypadku przesłania przez uczestników konkursu większej liczby prac niż zostało to określone w regulaminie, komisja zastrzega sobie prawo do wyboru jednej pracy konkursowej podlegającej ocenie. Pozostałe prace zostaną odrzucone.

3. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.

4. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.

Kryteria oceny zostaną ustalone w następujący sposób:

– zgodność pracy z tematem,

– jakość wykonania,

– oryginalność i pomysłowość,

– walory artystyczne takie, jak kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania,

– stopień trudności wykonania.

5. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na wystawie pokonkursowej przygotowanej przez organizatora konkursu.

6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

§5 Ogłoszenie wyników konkursu

1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do końca listopada 2022 r.

2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach konkursu.

4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe będą prezentowane na wystawie pokonkursowej.

§6 Nagrody główne

1. Organizator konkursu przyzna w każdej z wymienionych w regulaminie kategorii trzy nagrody główne za trzy pierwsze miejsca oraz dwa wyróżnienia.

2. Organizator zastrzega sobie wręczenie większej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

3. Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczysty wernisaż – wystawa pokonkursowa, który odbędzie się w siedzibie organizatora.

4. Organizator zastrzega sobie zmianę terminu ogłoszenia wyników i wręczenia nagród.

§7 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, niekompletne, uszkodzone lub opóźnione zgłoszenia do konkursu powstałe bez winy organizatora.

3. Koszty przygotowania oraz złożenia pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu. Koszty przejazdu do miejsca odebrania nagrody również nie obciążają organizatora.

4. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

6. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.