Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.atutschool.pl jest ATUTO Spółka z o.o., NIP: 6912510627, KRS 0000564889, REGON 361924440  adres poczty elektronicznej: info@atutschool.pl , dalej „Administrator”, będący jednocześnie Usługodawcą.

Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA

Administrator za pośrednictwem strony internetowej może zbierać a następnie przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

  1. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli ten wypełnił formularz kontaktowy,
  2. zapewnienie prawidłowego działania i funkcjonalności strony internetowej (niezbędne pliki cookies);
  3. wyświetlanie zamieszczonego przez Użytkownika komentarza do wpisu na blogu,
  4. prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym przesyłania newslettera;
  5. zawarcie i realizacja umowy sprzedaży kursów, a więc umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;
  6. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na stronach internetowych (wydajnościowe i analityczne pliki cookies)

PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o następujące podstawy:

1.w przypadku danych przetwarzanych w celu skontaktowania się z Użytkownikiem – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest odpowiedź na pytanie zadane przez Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.w przypadku danych przetwarzanych w celu zapewnienia prawidłowego działanie funkcjonalności Strony Internetowej – na podstawie przetwarzania niezbędnego do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

3. w przypadku danych przetwarzanych w celu wyświetlania zamieszczonego przez Użytkownika komentarza – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest publikacja komentarza Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, w tym przesłania newslettera – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest promowanie prowadzonej przez niego działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży dostępu do kursów  – na podstawie przetwarzania niezbędnego do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

6. w przypadku danych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk i analiz – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, którym jest weryfikacja sposobu korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych użytkownika:

Imię i nazwisko, Adres e-mail, Telefon kontaktowy.

OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez Administratora:

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

Podczas korzystania ze strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Od użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na stronie internetowej. Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne.

Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

  1. przetwarzane zgodnie z prawem,
  2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępnić dane Użytkowników swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak dostawcy usług i rozwiązań informatycznych.

Dane osobowe użytkowników są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podstawy prawne żądania użytkownika:

Dostęp do danych– art. 15 RODO

Sprostowanie danych– art. 16 RODO.

Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)– art. 17 RODO.

Ograniczenie przetwarzania– art. 18 RODO.

Przeniesienie danych– art. 20 RODO.

Sprzeciw– art. 21 RODO

Cofnięcie zgody– art. 7 ust. 3 RODO.

W celu skorzystania w powyższych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem.

W sytuacji wystąpienia przez użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PLIKI „COOKIES”

Strona Administratora używa plików „cookies”.

Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.

W ramach strony stosowane są rodzaje plików „cookies”: sesyjne

„Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony).

Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do administrowania stroną oraz tworzenia statystyk i analiz.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.