REGULAMIN KUSRÓW CENTRUM EDUKACYJNEGO ATUT

1. Zajęcia językowe odbywają się w salach dydaktycznych w siedzibie Centrum Edukacyjnego ATUTul. Oś Kartuska 2 lub przy ul. Piastowskiej 43 lok. 2 w Legnicy.
2. Informacje na temat opłat, form płatności, systemu rabatów dostępne są w sekretariacie szkoły.
3. Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia Słuchaczowi odpowiednich warunków podczas nauki wybranego języka:
- zatrudnienia lektorów z odpowiednimi kwalifikacjami,
- realizacji założeń programu nauczania,
- realizacji zaplanowanej liczby godzin dydaktycznych dla danej grupy,
- przeprowadzenia egzaminu końcowego w formie ustnej i pisemnej,
- wystawienia certyfikatów z wynikami egzaminów końcowych oraz ocenami z gramatyki, słownictwa i sprawności językowych.
4. Podstawą uzyskania certyfikatu jest:
- frekwencja na zajęciach – co najmniej 70% (w wyjątkowych sytuacjach - niższa, pod warunkiem zaliczenia egzaminu pisemnego i ustnego),
- uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec szkoły, a szczególnie brak zaległości w opłatach za kurs.
5. Podstawa zakwalifikowania Słuchacza do odpowiedniej grupy kursowej jest:
- test plasujący i/lub rozmowa kwalifikacyjna, przeprowadzona na zapisie za kurs,
- wynik egzaminu końcowego oraz rekomendacja lektora, w przypadku Słuchaczy kontynuujących naukę.
6. Nieobecność Słuchacza na zajęciach nie stanowi podstawy do obniżenia opłaty za kurs.
7. W przypadku opóźnienia w opłacie za kurs CE ATUT naliczy ustawowe odsetki.
8. Dla osób, które nie mogły uczestniczyć w czterech kolejnych zajęciach szkoła organizuje nieodpłatne indywidualne konsultacje w wymiarze 1 lekcja za cztery opuszczone godziny nauki, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia szkoły o niemożności uczestnictwa w zajęciach. Z oferty tej można skorzystać w wymiarze nie większym niż jeden raz na każde opłacone 30 godzin kursu i jedynie wówczas, gdy Słuchacz nie zalega z opłatami za kurs.
9. Jeśli Centrum Edukacyjne ATUT odwoła zajęcia, zobowiązane jest do ich odpracowania w uzgodnionym ze Słuchaczami terminie.
10. Słuchacz ma prawo do zmiany grupy w trakcie trwania kursu, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody Centrum Edukacyjnego ATUT.
11. Grupy kursowe standard liczą 5-12 osób (opłaty wg cennika podstawowego), grupy kursowe LUX liczą 2-4 osób (opłaty podwyższone ustalane z uczestnikami zajęć).
12. Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Słuchacz zobowiązany jest złożyć rezygnację w formie pisemnej, w sekretariacie szkoły lub listem poleconym.
13. W przypadku wypowiedzenia umowy z każdego powodu przez Słuchacza, któremu udzielono rabatu jest on zobowiązany do zwrotu kwoty udzielonego upustu.
14. Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia z listy uczestników kursu Słuchacza, który łamie zasady zachowania zgodne z ogólnie przyjętymi normami lub w sposób rażący narusza Regulamin Kursów Centrum Edukacyjnego ATUT.
15. Za szkody materialne wyrządzone przez słuchaczy niepełnoletnich, odpowiadają ich opiekunowie / rodzice.
16. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu, a także przebywania w stanie wskazującym na jego spożycia.